ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Słońsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik i opiekun w Dziennym Domu Senior+ w Budzigniewie

Miejsce pracy: Dzienny Dom Senior+ w Budzigniewie, Budzigniew 9, 66-436 Słońsk

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dzienny Dom Senior+ w Budzigniewie

Data udostępnienia: 2021-01-08

Ogłoszono dnia: 2021-01-08

Termin składania dokumentów: 2021-01-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1.2021

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876).
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.
 6. Prawo jazdy kategorii „B”.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj: empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.
 2. Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem pracowników.
 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
 4. Zaangażowanie i dyspozycyjność.
 5. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 • Uzgadnianie z kierownikiem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+,
 • Wykonywanie pracy opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+,
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+,
 • Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań,
 • Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z kierownikiem GOPS,
 • Przygotowywanie planu finansowego przy współpracy z kierownikiem GOPS,
 • Nadzór nad pracą podległych pracowników,
 • Przygotowywanie i składanie kierownikowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+,
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych,
 • Racjonalne gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+ oraz odpowiedzialność za majątek DDS+.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.
 • Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+.
 • Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo w podziale 1/4 etatu kierownika i 3/4 etatu opiekuna.
 2. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy.
 3. Praca przy komputerze poniżej 4 godzin dziennie.
 4. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 5. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku.
 6. Praca w budynku z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.
 7. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996r.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 6. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska pracy.
 9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-01-19 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika i opiekuna w Dziennym Domu Senior+ w Budzigniewie” należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słońsku, ul. Sikorskiego 10, 66-436 Słońsk  w terminie do dnia 19.01.2021r. do godz. 12.00.
Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Do dokumentów należy dołączyć klauzulę dot. ochrony danych osobowych.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słońsku, ul. Sikorskiego 10, 66-436 Słońsk  w terminie do dnia 19.01.2021r. do godz. 12.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Gotowość do podjęcia pracy – styczeń/luty 2021r.
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
II etap – komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z wybranymi kandydatami.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie drugiego etapu telefonicznie lub poprzez e-mail.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Słońsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Blicharska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 13:28:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 13:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 09:59:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony